Găng tay cao su
(HS-N1)


Găng tay cao su
(HS-N2)


Găng tay cao su

(HS-N3)


Găng tay cao su
(HS-N4)


Găng tay nylon
(HS-N5)


Găng tay len

(HS-N6)
 


Găng tay PU

(HS-N7)


Găng tay cotton
(HS-N8)