Biển cảnh báo ESD(HS-J1)

Cảnh báo khu vực chống tĩnh điện.
Kích thước:150x25mm

Biển cảnh báo ESD(HS-J2)
Cảnh báo khu vực chống tĩnh điện.
Kích thước:300x150mm

Biển EPA(HS-J3)

Biển cảnh báo EPA có kích thước : 500x200mm

Biển báo EPA (HS-J4)

Biển cảnh báo EPA có kích thước: 400x250mm

Sticker tiếp đất
(HS-J5)

Có kích thước :20x36mm

Điểm tiếp đất ESD
(HS-J6)

Có đường kính :36mm

Băng sàn ESD(HS-J7)

Có chiều rộng là :50mm ; 33m/cuộn.